Хоразм «Хоразмагрокимёхимоя» акциядорлик жамиятининг афилланган шахслари 20% дан ортик акцияга эга булган шахслар афилланган шахс дейилади. Афилланган шахс 51,86 % эга «Узагрокимёхимоя» акциядорлик жамиятининг 676871 дона акция пакетига эга афилланган шахс. 51,86% акцияга эга булган афилланган шахс «Узагрокимёхимоя» акциядорлик жамияти номидан кузатув кенгаши раиси жамиятда утказиладиган кузатув кенгаши мажлиси ва акциядорларнинг умумий йигилишида катнашиш хукукига эга шахс.

Аффилланган шахслар 2018 йил (Юклаш)

^