Баланс Молиявий натижа 2021   1 чорак 

Баланс 2020 йил 1 чорак .2 чорак . 3 чорак .4 чорак

Молиявий натижа 2020 йил 1 чорак .2 чорак  . 3 чорак .4 чорак

Баланс 2019 йил 1-чорак  2-чорак  3-чорак   4-чорак

Молиявий натижа 2019 йил 1-чорак  2-чорак  3-чорак   4-чорак

Баланс 2018 йил 1-2 чорак ;  3 чорак 4 чорак

Молиявий натижа 2018 йил 1-2 чорак;  3 чорак 4 чорак

Баланс 2017 йил 1-2-3-4 чорак 

Молиявий натижа 2017 йил 1-2-3-4 чорак

Баланс 2016 йил 1-2-3-4 чорак 

Молиявий натижа 2016 йил 1-2-3-4 чорак

Баланс 2015 йил 1-2-3-4 чорак

Молиявий натижа 2015 йил 1-2-3-4 чорак

^